High Power Laser Science and Engineering

Innovative Education and Training in High Power Laser Plasmas (PowerLaPs) for Plasma Physics, High Power Laser Matter Interactions and High Energy Density Physics - Experimental Diagnostics and Simulations

Pasley John, Batani Dimitri, Benis Emmanouil, Dimitriou Vasilis, Dromey Brendan, Koenig Michel, Limpouch Jiri, Santos João Jorge, volpe luca, Tatarakis Michael

Publication Date(Web): Jan. 17, 2020

The 1 PW / 0.1 Hz laser beamline in SULF facility

Zhang Zongxin, Wu Fenxiang, Hu Jiabing, Yang Xiaojun, Gui Jiayan, Ji Penghua, Liu Xingyan, wang cheng, liu yanqi, lu xiaoming, xu yi, leng yuxin, Li Ruxin, Xu ZhiZhan

Publication Date(Web): Jan. 8, 2020

High-Efficiency 50 W Burst-Mode Hundred Picosecond Green Laser

Ma Ning, Chen Meng, Yang Ce, Lu Shang, Zhang Xie, Du Xinbiao

Publication Date(Web): Jan. 8, 2020

Generation and imaging of a tunable ultrafast intensity-rotating optical field with a cycle down to femtosecond region

zeng xuanke, Zheng Shuiqin, Cai Yi, Wang Hongyu , Lu Xiaowei, Wang Honggeng, Li Jingzhen, Xie Weixin, Xu Shixiang

Publication Date(Web): Jan. 8, 2020

Rapid Growth of a Long-seed KDP Crystal

Chen Duanyang, Ni Kaizao

Publication Date(Web): Dec. 12, 2019

Transport of ultraintense laser-driven relativistic electrons in dielectric targets

Yang Xiaohu, Ren Chuang, Xu Han, Ma Yanyun, Shao Fuqiu

Publication Date(Web): Nov. 25, 2019

High Efficient continuous-wave mid-infrared generation based on intracavity difference frequency mixing

Cheng Xi, Peng Wang, Xiao Li, Liu Zejin

Publication Date(Web): Sep. 20, 2019
12