High Power Laser Science and Engineering

Potential damage threats to downstream optics caused by Gaussian mitigation pits on rear KDP surface

Yang Hao, Cheng Jian, Liu Zhichao, Liu Qi, Zhao Linjie, Tan Chao, Wang Jian, Chen Mingjun

Publication Date(Web): Sep. 17, 2020

Asymmetric pulse effects on pair production in polarized electric fields

Olugh Obulkasim, Li Ziliang, Xie Baisong

Publication Date(Web): Sep. 2, 2020

Generation of polarized particle beams at relativistic laser intensities

Büscher Markus, Hützen Anna, Ji Liangliang, Lehrach Andreas

Publication Date(Web): Aug. 26, 2020

Single-frequency and free-running operation of a single-pass pulsed Ho:YLF amplifier

Wang Yunpeng, Ju Youlun, Dai tongyu, Yan Dong, Yao Baoquan

Publication Date(Web): Aug. 12, 2020

More than 2 kW all-passive fiber Raman amplifier with good beam quality

Chen Yizhu, Yao Tianfu, Xiao Hu, Leng Jinyong, Zhou Pu

Publication Date(Web): Aug. 12, 2020

Mid-infrared optical frequency comb in the 2.7-4.0 μm range via difference frequency generation from a compact laser system

Zhou Lian, Liu Yang, Xie Gehui, Gu Chenglin, Deng Zejiang, Zhu Zhiwei, Ouyang Cheng, Zuo Zhong, Luo Daping, Wu Bin, Chen Kunfeng, Li Wenxue

Publication Date(Web): Aug. 6, 2020

Ultra-broadband all-OPCPA PW facility fully based on LBO

GALLETTI MARIO, Oliveira Pedro, Galimberti Marco, Ahmad Munadi, Archipovaite Giedre, Booth Nicola, Dilworth Emerald, Frackiewicz Andy, Winstone Trevor, Musgrave Ian, Hernandez-Gomez Christina

Publication Date(Web): Aug. 5, 2020

Gamma-ray generation from ultraintense laser-irradiated solid targets with preplasma

Wang Xiang-bing, Hu Guangyue, Zhang Zhi-meng, Gu Yuqiu, Zhao Bin, Zuo Yang, Zheng Jian

Publication Date(Web): Aug. 5, 2020