Advanced Photonics

Issues in Progress  1 issue(s)
 • Vol.3, Iss.1—Jan.1, 2021 • pp: 014001-016002 Spec. pp:
 • Vol.3, Iss.1—Jan.1, 2021 |

  Reviews

  Organic photoresponsive materials for information storage: a review

  Yanling Zhuang, Xiuli Ren, Xueting Che, Shujuan Liu, Wei Huang, and Qiang Zhao

  Vol. 3, Issue 1, 014001 (2021)

  Generation of polarization and phase singular beams in fibers and fiber lasers

  Dong Mao, Yang Zheng, Chao Zeng, Hua Lu, Cong Wang, Han Zhang, Wending Zhang, Ting Mei, and Jianlin Zhao

  Vol. 3, Issue 1, 014002 (2021)

  Letters

  High-dimensional orbital angular momentum multiplexing nonlinear holography

  Xinyuan Fang, Haocheng Yang, Wenzhe Yao, Tianxin Wang, Yong Zhang, Min Gu, and Min Xiao

  Vol. 3, Issue 1, 015001 (2021)

  Research Articles

  Ultrawideband chromatic aberration-free meta-mirrors

  Tong Cai, Shiwei Tang, Bin Zheng, Guangming Wang, Wenye Ji, Chao Qian, Zuojia Wang, Erping Li, and Hongsheng Chen

  Vol. 3, Issue 1, 016001 (2021)

  Five-wavelength optical-resolution photoacoustic microscopy of blood and lymphatic vessels

  Chao Liu, Jiangbo Chen, Yachao Zhang, Jingyi Zhu, and Lidai Wang

  Vol. 3, Issue 1, 016002 (2021)