Advanced Photonics

Issues in Progress  2 issue(s)
 • Vol.3, Iss.2—Mar.1, 2021 • pp: 024001-026003 Spec. pp:
 • Vol.3, Iss.1—Jan.1, 2021 • pp: 010101-019901 Spec. pp:
 • Vol.3, Iss.2—Mar.1, 2021 |

  Reviews

  Light field on a chip: metasurface-based multicolor holograms

  Dandan Wen, Jasper J. Cadusch, Jiajun Meng, and Kenneth B. Crozier

  Vol. 3, Issue 2, 024001 (2021)

  Photonic circuits written by femtosecond laser in glass: improved fabrication and recent progress in photonic devices

  Dezhi Tan, Zhuo Wang, Beibei Xu, and Jianrong Qiu

  Vol. 3, Issue 2, 024002 (2021)

  Letters

  Far-field super-resolution imaging by nonlinearly excited evanescent waves

  Zhihao Zhou, Wei Liu, Jiajing He, Lei Chen, Xin Luo, Dongyi Shen, Jianjun Cao, Yaping Dan, Xianfeng Chen, and Wenjie Wan

  Vol. 3, Issue 2, 025001 (2021)

  Research Articles

  Glide symmetry for mode control and significant suppression of coupling in dual-strip SSPP transmission lines

  Xiao Tian Yan, Wenxuan Tang, Jun Feng Liu, Meng Wang, Xin Xin Gao, and Tie Jun Cui

  Vol. 3, Issue 2, 026001 (2021)

  Wavefront-selective Fano resonant metasurfaces

  Adam Overvig and Andrea Alù

  Vol. 3, Issue 2, 026002 (2021)

  Time-domain terahertz optoacoustics: manipulable water sensing and dampening

  Jiao Li, Yixin Yao, Liwen Jiang, Shuai Li, Zhihao Yi, Xieyu Chen, Zhen Tian, and Weili Zhang

  Vol. 3, Issue 2, 026003 (2021)

  Vol.3, Iss.1—Jan.1, 2021 |

  Editorials

  Advanced Photonics: keeping up with the community

  Xiao-Cong (Larry) Yuan and Anatoly Zayats

  Vol. 3, Issue 1, 010101 (2021)

  News and Commentaries

  Quantum advantage based on photonics

  Val Zwiller

  Vol. 3, Issue 1, 010501 (2021)

  Reviews

  Organic photoresponsive materials for information storage: a review

  Yanling Zhuang, Xiuli Ren, Xueting Che, Shujuan Liu, Wei Huang, and Qiang Zhao

  Vol. 3, Issue 1, 014001 (2021)

  Generation of polarization and phase singular beams in fibers and fiber lasers

  Dong Mao, Yang Zheng, Chao Zeng, Hua Lu, Cong Wang, Han Zhang, Wending Zhang, Ting Mei, and Jianlin Zhao

  Vol. 3, Issue 1, 014002 (2021)

  Letters

  High-dimensional orbital angular momentum multiplexing nonlinear holography

  Xinyuan Fang, Haocheng Yang, Wenzhe Yao, Tianxin Wang, Yong Zhang, Min Gu, and Min Xiao

  Vol. 3, Issue 1, 015001 (2021)

  Transient evolution of quasifree electrons of plasma in liquid water revealed by optical-pump terahertz-probe spectroscopy

  Yong Tan, Hang Zhao, Rui Zhang, Yuejin Zhao, Cunlin Zhang, Xi-Cheng Zhang, and Liangliang Zhang

  Vol. 3, Issue 1, 015002 (2021)

  Research Articles

  Ultrawideband chromatic aberration-free meta-mirrors

  Tong Cai, Shiwei Tang, Bin Zheng, Guangming Wang, Wenye Ji, Chao Qian, Zuojia Wang, Erping Li, and Hongsheng Chen

  Vol. 3, Issue 1, 016001 (2021)

  Five-wavelength optical-resolution photoacoustic microscopy of blood and lymphatic vessels

  Chao Liu, Jiangbo Chen, Yachao Zhang, Jingyi Zhu, and Lidai Wang

  Vol. 3, Issue 1, 016002 (2021)

  Lasing action in microdroplets modulated by interfacial molecular forces 

  Zhen Qiao, Xuerui Gong, Peng Guan, Zhiyi Yuan, Shilun Feng, Yiyu Zhang, Munho Kim, Guo-En Chang, and Yu-Cheng Chen

  Vol. 3, Issue 1, 016003 (2021)

  Pushing the limit of high-Q mode of a single dielectric nanocavity

  Lujun Huang, Lei Xu, Mohsen Rahmani, Dragomir Neshev, and Andrey E. Miroshnichenko

  Vol. 3, Issue 1, 016004 (2021)