Chinese Optics Letters

Issues in Progress  1 issue(s)
 • Vol.17, Iss.12—Dec.1, 2019 • pp: 120601- Spec. pp:
 • Vol.17, Iss.12—Dec.1, 2019 | Research Articles

  Fiber optics and optical communications

  Propagation characteristics of orbital angular momentum modes at 810 nm in step-index few-mode fibers

  Zhouxiang Wang, Yuchen Xie, Shuangyin Huang, Han Zhou, Rui Liu, Zhifeng Liu, Min Wang, Wenrong Qi, Qianqian Tian, Lingjun Kong, Chenghou Tu, Yongnan Li, and Huitian Wang

  Vol. 17, Issue 12, 120601 (2019)

  Lasers and laser optics

  Direct single-mode lasing in polymer microbottle resonators through surface destruction

  Saima Ubaid, Feng Liao, Tao Guo, Zhaoqi Gu, Shuangyi Linghu, Yanna Ma, Jiaxin Yu, and Fuxing Gu

  Vol. 17, Issue 12, 121401 (2019)

  A compact and efficient 4.25 μm BaGa4Se7 optical parametric oscillator

  Minqiang Kang, Ying Deng, Xiongwei Yan, Xiaoming Zeng, Yangwu Guo, Jiyong Yao, Fa Zeng, Jiangang Zheng, Kainan Zhou, Chongbing Qu, Jingqin Su, and Qihua Zhu

  Vol. 17, Issue 12, 121402 (2019)