Chinese Optics Letters

Issues in Progress  1 issue(s)
 • Vol.17, Iss.8—Aug.1, 2019 • pp: 080601- Spec. pp:
 • Vol.17, Iss.8—Aug.1, 2019 | Research Articles

  Fiber optics and optical communications

  Vernier effect of fiber interferometer based on cascaded PANDA polarization maintaining fiber

  Shun Liu, Ping Lu, Enci Chen, Wenjun Ni, Deming Liu, Jiangshan Zhang, and Zhenggang Lian

  Vol. 17, Issue 8, 080601 (2019)

  Demonstration of high-dimensional free-space data coding/decoding through multi-ring optical vortices

  Shiyao Fu, Yanwang Zhai, Heng Zhou, Jianqiang Zhang, Ci Yin, and Chunqing Gao

  Vol. 17, Issue 8, 080602 (2019)

  A Q-switched erbium-doped fiber laser based on ZrS2 as a saturable absorber

  Ping Hu, Yan Huang, Fangfang Liu, Ying Liu, Liping Guo, Xiaolu Ge, and Xiaojuan Liu

  Vol. 17, Issue 8, 080603 (2019)

  Lasers and laser optics

  Effect of spatio-temporal coupling on ultrafast laser direct writing in glass

  Qin Li, Wenbo Li, Wei Chu, Yuxiang Cao, Wencheng Zhang, Hongliang Ma, Zuanming Jin, and Ye Dai

  Vol. 17, Issue 8, 081402 (2019)

  Materials

  Comparative study of coherent terahertz emission from Fe/Pt ferromagnetic heterostructures

  Xiao-Peng He, Pan-Hui Huang, Xiao-Yu Yang, Zuan-Ming Jin, Shi-Tao Lou, Xiao-Lei Zhang, and Qing-Yuan Jin

  Vol. 17, Issue 8, 081601 (2019)

  Optical design and fabrication

  Diffraction-limited microfocusing generated by polymer microlines separated by 1.12 μm

  Azeddine Tellal, Omar Ziane, and Patrice L. Baldeck

  Vol. 17, Issue 8, 082201 (2019)