Advanced Photonics

Reviews

Light field on a chip: metasurface-based multicolor holograms

Dandan Wen, Jasper J. Cadusch, Jiajun Meng, and Kenneth B. Crozier

Vol. 3, Issue 2, 024001 (2021)

Organic photoresponsive materials for information storage: a review

Yanling Zhuang, Xiuli Ren, Xueting Che, Shujuan Liu, Wei Huang, and Qiang Zhao

Vol. 3, Issue 1, 014001 (2021)

Generation of polarization and phase singular beams in fibers and fiber lasers

Dong Mao, Yang Zheng, Chao Zeng, Hua Lu, Cong Wang, Han Zhang, Wending Zhang, Ting Mei, and Jianlin Zhao

Vol. 3, Issue 1, 014002 (2021)

Multifunctional integration on optical fiber tips: challenges and opportunities

Yifeng Xiong and Fei Xu

Vol. 2, Issue 6, 064001 (2020)

Optical studies of semiconductor perovskite nanocrystals for classical optoelectronic applications and quantum information technologies: a review 

Zengle Cao, Fengrui Hu, Chunfeng Zhang, Shining Zhu, Min Xiao, and Xiaoyong Wang

Vol. 2, Issue 5, 054001 (2020)

Brief history of spaser from conception to the future

Mark I. Stockman

Vol. 2, Issue 5, 054002 (2020)

Recent advances in optoelectronic oscillators

Tengfei Hao, Yanzhong Liu, Jian Tang, Qizhuang Cen, Wei Li, Ninghua Zhu, Yitang Dai, José Capmany, Jianping Yao, and Ming Li

Vol. 2, Issue 4, 044001 (2020)

Advances in soliton microcomb generation

Weiqiang Wang, Leiran Wang, and Wenfu Zhang

Vol. 2, Issue 3, 034001 (2020)

Recent progress on optical rogue waves in fiber lasers: status, challenges, and perspectives

Yufeng Song, Zhenhong Wang, Cong Wang, Krassimir Panajotov, and Han Zhang

Vol. 2, Issue 2, 024001 (2020)

Spatiotemporal rotational dynamics of laser-driven molecules

Kang Lin, Ilia Tutunnikov, Junyang Ma, Junjie Qiang, Lianrong Zhou, Olivier Faucher, Yehiam Prior, Ilya Sh. Averbukh, and Jian Wu

Vol. 2, Issue 2, 024002 (2020)

Terahertz surface plasmonic waves: a review

Xueqian Zhang, Quan Xu, Lingbo Xia, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, and Weili Zhang

Vol. 2, Issue 1, 014001 (2020)

Roadmap for single-molecule surface-enhanced Raman spectroscopy

Yang Yu, Ting-Hui Xiao, Yunzhao Wu, Wanjun Li, Qing-Guang Zeng, Li Long, and Zhi-Yuan Li

Vol. 2, Issue 1, 014002 (2020)

Single-shot compressed ultrafast photography: a review 

Dalong Qi, Shian Zhang, Chengshuai Yang, Yilin He, Fengyan Cao, Jiali Yao, Pengpeng Ding, Liang Gao, Tianqing Jia, Jinyang Liang, Zhenrong Sun, and Lihong V. Wang

Vol. 2, Issue 1, 014003 (2020)

Photonic implementation of boson sampling: a review

Daniel J. Brod, Ernesto F. Galvão, Andrea Crespi, Roberto Osellame, Nicolò Spagnolo, and Fabio Sciarrino

Vol. 1, Issue 3, 034001 (2019)

Photonic tractor beams: a review

Weiqiang Ding, Tongtong Zhu, Lei-Ming Zhou, and Cheng-Wei Qiu

Vol. 1, Issue 2, 024001 (2019)

Nonlinear optics in all-dielectric nanoantennas and metasurfaces: a review

Basudeb Sain, Cedrik Meier, and Thomas Zentgraf

Vol. 1, Issue 2, 024002 (2019)

Transformation optics from macroscopic to nanoscale regimes: a review

Jingjing Zhang, John B. Pendry, and Yu Luo

Vol. 1, Issue 1, 014001 (2019)