High Power Laser Science and Engineering

Target Fabrication 2020

(2020)

Submission Open:1 August 2020; Submission Deadline: 1 December 2020

Editor(s): Colin Danson, Enam Chowdhury, Chris Spindloe, Jingquan Liu

High Energy Density Physics and High Power Lasers 2018

(2018)

Published

Editor(s): Xian-Tu He; Zunqi Lin; Colin Danson

Laboratory Astrophysics

(2018)

Published

Editor(s): Francisco Suzuki-Vidal; Yutong Li; Carolyn Kuranz; Colin Danson

Fibres for High Power Lasers

(2018)

Published

Editor(s): Yingying Wang; Seongwoo Yoo

Target Fabrication

(2017)

Published

Editor(s): Christopher Spindloe; Yuji Fukuda; Paul Fitzsimmons; Kai Du; Colin Danson

Ultrafast Dynamics in Complex Systems

(2016)

Published

Editor(s):

Ultrafast Optics

(2016)

Published

Editor(s):

High Energy Density Physics and High Power Laser 2016

(2016)

Published

Editor(s): Xian-Tu He; Zunqi Lin; Colin Danson

Free Electron Lasers

(2015)

Published

Editor(s):

Plasma/Laser Diagnostics

(2015)

Published

Editor(s):

High Energy Density Physics and High Power Laser 2014

(2014)

Published

Editor(s): Colin Danson; Jianqiang Zhu; Baifei Shen

Diode Pumped Solid State Lasers

(2014)

Published

Editor(s):

High Intensity Laser and Attosecond

(2014)

Published

Editor(s):

Laser for Fusion

(2014)

Published

Editor(s):