Contents
2012
Volume: 8 Issue 4
20 Article(s)
Research of organic field effect transistors based on semiconducting single-walled carbon nanotubes
Xiao-yan YANG, Xiao-ming WU, Chun-xia JIANG, Xue-song HAN, Zhi-qi GAO, Li-ying SHEN, Jun WEI, and Shou-gen YIN
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.8 Issue, 4 260 (2012)