Contents
2013
Volume: 9 Issue 2
20 Article(s)
Non-polarization and high-coupling-efficiency coupler using multilevel grating structure
Kuo ZHOU, Jun-bo YANG, Jian-kun YANG, Wei ZHOU, Su-zhi XU, Jia XU, and Xiu-jian LI
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.9 Issue, 2 93 (2013)
Design and experimental research of a high-precision wavelength controller for tunable fiber Fabry-Perot filters
Hai-bing QI, Shu-hua WEI, and Wei CHEN
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.9 Issue, 2 101 (2013)