Contents
2014
Volume: 10 Issue 1
21 Article(s)
Enhancement of nonlinear optical phenomena from crown-like nanostructure zinc oxide based on whispering gallery mode
Ma-hua WANG, Guang-ping ZHU, Han-qing ZHU, Yong-feng JU, Ren-dong JI, and Li-hui FU
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.10 Issue, 1 1 (2014)
A filter array based on the variable period grating array and Fabry-Perot resonator
Zhen-dong SHI, Liang FANG, and Chong-xi ZHOU
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.10 Issue, 1 9 (2014)
A high-drop hole-type photonic crystal add-drop filter
Jun-zhen JIANG, Ze-xuan QIANG, Hao ZHANG, Yan-min ZHENG, and Yi-shen QIU
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.10 Issue, 1 34 (2014)
Femtosecond laser deposition of TiO2nanoparticle- assembled films with embedded CdS nanoparticles
Xiao-chang NI, Li-xia SANG, Hong-jie ZHANG, Kiliyanamky Anoop, Amoruso Salvatore, Xuan WANG, Fittipaldi Rosalba, Tong LI, Ming-lie HU, and Li-juan XU
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.10 Issue, 1 43 (2014)
The photoresponse and photoconductivity of micronsized C60whiskers and sub-millimeter-sized C60clusters
Peng-hui XIONG, 2 XIONG Ying, Xiang-yu CHEN, Shan CHEN, Shuang-yue HOU, Xiao-bo ZHANG, Gang LIU, and Yang-chao TIAN
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.10 Issue, 1 47 (2014)