Contents
2014
Volume: 10 Issue 3
21 Article(s)
Synthesis and photoluminescence properties of the 4H-SiC/SiO2nanowires
Xia LIU, Lian-zhen CAO, Hang SONG, and Hong JIANG
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.10 Issue, 3 168 (2014)
Performance of Er3+-doped chalcogenide glass MOF amplifier applied for 1.53 μm band
Yuan-hui ZHENG, Ya-xun ZHOU, Xing-yan YU, Ya-wei QI, Sheng-xi PENG, Li-bo WU, and Feng-jing YANG
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.10 Issue, 3 184 (2014)