Contents
2015
Volume: 11 Issue 1
20 Article(s)
Squared-like BiOCl nanosheets synthesized by ethylene glycol-assisted solvothermal method and their photocatalytic performance
Jia-jia HU, Jia-qin LIU, Li-li RUAN, Hai-dong BIAN, Xin-yi ZHANG, and Yu-cheng WU
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.11 Issue, 1 5 (2015)
A coupled optoelectronic oscillator with three resonant cavities
Yuan-yuan SHAN, Yang JIANG, Guang-fu BAI, Chuang MA, Hong-xia LI, and Jian-hui LIANG
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.11 Issue, 1 26 (2015)
Synthesis and luminescent properties of ternary complex Eu(UVA)3Phen in nano-TiO2
Yu-guang Lü, Zhong-ping GONG, Hong-bing GAO, Shu-jing ZHOU, Kui-lin Lü, Ying WANG, Du A, Hao-ran DU, Li ZHANG, and Fu-jun ZHANG
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.11 Issue, 1 41 (2015)
A surface plasmon resonance imaging system for the stimulated living cell analysis
Lu-lu ZHANG, Xing CHEN, Yang DU, Qian ZHANG, Hui LI, Jian-hai SUN, and Da-fu CUI
In this paper, a surface plasmon resonance imaging (SPRI) system for cell analysis is developed for obtaining the surface plasmon resonance (SPR) signal from the interactions between cells and different stimuli. The system is constructed with a red laser light source, a P-polarizer, a glass prism, a 5× objective l
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.11 Issue, 1 77 (2015)