Contents
2015
Volume: 11 Issue 5
18 Article(s)
Effects of transparent MPTMS/Ag/MoO3structure as anode on the performance of green organic light-emitting diodes
Jun-tao HU, Ya-fei DENG, Wen-juan MEI, and Jing-song YANG
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.11 Issue, 5 333 (2015)
Rabi oscillation generation in the microring resonator system with double-series ring resonators
Ahmad Noorden Ahmad Fakhrurrazi, Chaudhary Kashif, Bahadoran Mahdi, Aziz Muhammad Safwan, Jalil Muhammad Arif, Tiong Ong Chee, Ali Jalil, and Yupapin Preecha
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.11 Issue, 5 342 (2015)
Uncooled InAs0.09Sb0.91photoconductors with cutoff wavelength extended to 11.5 μm
Yu-zhu GAO, Xiu-ying GONG, Ran ZHOU, Ji-jun LI, Yan-bin FENG, Makino Takamitsu, and Kan Hirofumi
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.11 Issue, 5 352 (2015)
Growth and optical properties of Dy3+/Eu3+co-doped NaYF4single crystals with cubic lattice for white LED application
Dong-sheng JIANG, Yong-zhang JIANG, Hai-ping XIA, Jia-zhong ZHANG, Shuo YANG, Xue-mei GU, Hao-chuan JIANG, and Bao-jiu CHEN
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.11 Issue, 5 356 (2015)
Enhancement of fluorescence emission and signal gain at 1.53 μm in Er3+/Ce3+co-doped tellurite glass fiber
Feng-jing YANG, Bo HUANG, Li-bo WU, Ya-wei QI, Sheng-xi PENG, Jun LI, and Ya-xun ZHOU
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.11 Issue, 5 361 (2015)
A novel TS-EIA-PTS PAPR reduction algorithm for optical OFDM systems
Jian-guo YUAN, Zhang-chao LI, Jun MA, Yong WANG, Jin-zhao LIN, and Yu PANG
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.11 Issue, 5 375 (2015)
Tumor segmentation in lung CT images based on support vector machine and improved level set
Xiao-peng WANG, Wen ZHANG, and Ying CUI
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.11 Issue, 5 395 (2015)