Contents
2016
Volume: 12 Issue 1
20 Article(s)
Preparation and characterization of In0.82Ga0.18As PIN photodetectors
Xia LIU, Lian-zhen CAO, Huai-xin LU, Ying-de LI, Hang SONG, and Hong JIANG
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.12 Issue, 1 8 (2016)
Refractive index sensors based on the fused tapered special multi-mode fiber
Xing-hu FU, Yan-li XIU, Qin LIU, Hai-yang XIE, Chuan-qing YANG, Shun-yang ZHANG, Guang-wei FU, and Wei-hong BI
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.12 Issue, 1 12 (2016)
Experimental study on high-power LEDs integrated with micro heat pipe
Cong-ming LI, Chuan-peng ZHOU, Yi LUO, Hamidnia Mohammad, Xiao-dong WANG, and Bo YOU
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.12 Issue, 1 31 (2016)
Enhanced emission at 2.85 μm of Ho3+/Pr3+co-doped α-NaYF4single crystal
Cheng WANG, Hai-ping XIA, Zhi-gang FENG, Zhi-xiong ZHANG, Dong-sheng JIANG, Jian ZHANG, Qi-guo SHENG, Qing-yang TANG, Shi-nan HE, Hao-chuan JIANG, and Bao-jiu CHEN
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.12 Issue, 1 56 (2016)
A novel construction method of QC-LDPC codes based on the subgroup of the finite field multiplicative group for optical transmission systems
Jian-guo YUAN, Guang-xiang ZHOU, Wen-chun GAO, Yong WANG, Jin-zhao LIN, and Yu PANG
According to the requirements of the increasing development for optical transmission systems, a novel construction method of quasi-cyclic low-density parity-check (QC-LDPC) codes based on the subgroup of the finite field multiplicative group is proposed. Furthermore, this construction method can effectively avoid the g
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.12 Issue, 1 61 (2016)
Roll angle measurement with a large range based on the photoelectronic autocollimator
Wen-jie LI, Quan-quan MU, Shao-xin WANG, Hai-ping WANG, Cheng-liang YANG, Zhao-liang CAO, and Li XUAN
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.12 Issue, 1 74 (2016)