Contents
2017
Volume: 13 Issue 4
19 Article(s)
Spontaneously deployable structure for space diffractive telescope
Yu-di ZUO, Zong-xuan LI, Guang JIN, and Peng XIE
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.13 Issue, 4 245 (2017)
A widely tunable microwave photonic notch filter with adjustable bandwidth based on multi-wavelength fiber laser
Xin-yang LI, Ye CAO, Dong XU, Zheng-rong TONG, and Jing-peng YANG
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.13 Issue, 4 259 (2017)
Rectangular optical filter based on high-order silicon microring resonators
Jia-qi BAO, Kan YU, Li-jun WANG, and Juan-juan YIN
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.13 Issue, 4 268 (2017)
Synthesis of monoclinic structure gallium oxide film on sapphire substrate by magnetron sputtering
Jian-xu SUN, Wei MI, De-shuang ZHANG, Zheng-chun YANG, Kai-liang ZHANG, Ye-mei HAN, Yu-jie YUAN, Jin-shi ZHAO, and Bo LI
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.13 Issue, 4 295 (2017)
Blind equalization and automatic modulation classification based on subspace for subcarrier MPSK optical communications
Dan CHEN, Lin-yuan GUO, Chen-hao WANG, and Xi-zheng KE
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.13 Issue, 4 304 (2017)