Contents
2018
Volume: 14 Issue 3
2 Article(s)
Materials
The optical properties of Tm3+ doped Na5Lu9F32 single crystal
Qi-guo SHENG, Hai-ping XIA, Qing-yang TANG, Shi-nan HE, Jian-li ZHANG, and Bao-jiu and CHEN
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.14 Issue, 3 201 (2018)