Contents
2018
Volume: 14 Issue 4
18 Article(s)
Devices
Research on a novel imaging bionic polarization navi-gation sensor for glimmer environment application
Le GUAN, Shi-qi LI, Sheng LIU, and Jin-kui CHU
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.14 Issue, 4 257 (2018)
Effects of organic acids modified ITO anodes on lumi-nescent properties and stability of OLED devices
Jun-tao HU, Kang-li YE, Yang HUANG, Peng WANG, Kai XU, and Xiang-hua WANG
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.14 Issue, 4 262 (2018)
A temperature-insensitive polarization filter and a neo-type sensor based on a hybrid-circular-hole micro-structured optical fiber
Jun-qi GUO, Min ZHOU, Yong-le LU, Ke DI, Jun-jian HAN, Chuan TANG, Xiao-hu XU, and Yu LIU
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.14 Issue, 4 280 (2018)
Image and Information Processing
Materials
Buffer-modified C60/pentacene as organic charge gen-eration layer based on Al and MoO3
Zhen WANG, Fei LIU, Ai CHEN, Jia-feng XIE, and Wei-zhong CHEN
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.14 Issue, 4 286 (2018)
Performance analysis of multiuser diversity scheduling schemes in FSO communication system
Tao LIU, Hai-lin ZHANG, Hui-hua FU, Ping WANG, and Nan XIANG
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.14 Issue, 4 296 (2018)
Micro-Nanostructures
Sol-gel synthesis of black ZnO/AuNPs nanocomposites for effective photocatalytic activity of methylene blue
Hong-yan ZHANG, Shu-guo YU, and Ming-jing BIAN
Optoelectronics Letters
 • Publication Date: Jan. 01, 1900
 • Vol.14 Issue, 4 241 (2018)