Contents
2020
Volume: 16 Issue 4
10 Article(s)
Synthesis of PbS:ZnO nanotrees by thermal evaporation: morphological, structural and optical properties
Abdallah Bassam, Kakhia Mahmoud, Alsabagh Mohammad, Tello Ahmad, and Kewan Fadwa
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.16 Issue, 4 241 (2020)
An on-line fiber cutting-welding method for the fabrication of Fabry-Perot micro-cavity
Ji-xuan WU, Qian WANG, Bin-bin SONG, Guang-huan CUI, Bo LIU, Hao ZHANG, Cheng ZHANG, Shan-shan ZHANG, Shao-xiang DUAN, and Hua BAI
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.16 Issue, 4 248 (2020)
Numerical simulation of a neotype fluidic sensing system based on side-polished optical fiber
Yu LIU, Bing-qing XIA, Hua-yong TAN, Yong-le LU, Ke DI, Ming-xia SONG, Hang CHEN, Yu-lin ZHANG, and Jun-qi GUO
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.16 Issue, 4 262 (2020)
Simulation analysis and implementation of spectral dispersion system based on virtually imaged phased array
Dan YANG, Jin-tao LIU, Xue-ke FAN, Wai-hui ZHU, and Shuai WANG
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.16 Issue, 4 268 (2020)