Spectroscopy
Nitrogen Oxides Spatial Distribution and Emissions with Mobile Multi-Axis Differential Optical Absorption Spectroscopy in Wuhan City
Huang Yeyuan, Li Ang, Qin Min, Hu Zhaokun, Xie Pinhua, Xu Jin, Duan Jun, Ren Hongmei, Tian Xin, Li Xiaomei, Ren Bo, Zhang Qiang, and Zhong Hongyan
Acta Optica Sinica
  • May. 11, 2021
  • Vol.41, Issue 10 (2021)
Spectroscopy
Study on Variation of Short Wave Infrared Spectral Emissivity of High-Temperature Graphite Plate
Bian Yutao, Pan Jun, Jiang Lijun, Sun Yehan, Cao Yu, and Fan Bowen
Acta Optica Sinica
  • May. 11, 2021
  • Vol.41, Issue 10 (2021)
Optical Design and Fabrication
Optimal Design of Concave Lens for Flux Homogenization of Solar Dish/Cavity Collector System
Yan Jian, Nie Duzhong, Tian Yong, Liu Yongxiang, and Peng Youduo
Acta Optica Sinica
  • May. 11, 2021
  • Vol.41, Issue 10 (2021)
Instrumentation, Measurement and Metrology
Rail Longitudinal Calibration Method for Profile Measurement System
Wang Le, Zhou Qian, Fang Yue, Wang Shengchun, Wang Hao, Li Guoqing, Ren Shengwei, Dai Peng, Han Qiang, and Wang Fan
Acta Optica Sinica
  • May. 11, 2021
  • Vol.41, Issue 10 (2021)
Atmospheric Optics and Oceanic Optics
Analysis of Accuracy and Acquisition Rate of Doppler Lidar Multi-Beam Wind Measurement
Song Xiaoquan, Long Wenrui, Yun Long, Lu Chao, and Yin Jiaping
Acta Optica Sinica
  • May. 11, 2021
  • Vol.41, Issue 10 (2021)