Optoelectronics and Semiconductor Photonics

Advances in metal halide perovskite lasers: synthetic strategies, morphology control, and lasing emission

Zhiping Hu, Zhengzheng Liu, Zijun Zhan, Tongchao Shi, Juan Du, Xiaosheng Tang, and Yuxin Leng

Vol. 3, Issue 3, 034002 (2021)

Organic photoresponsive materials for information storage: a review

Yanling Zhuang, Xiuli Ren, Xueting Che, Shujuan Liu, Wei Huang, and Qiang Zhao

Vol. 3, Issue 1, 014001 (2021)

Extreme events in quantum cascade lasers

Olivier Spitz, Jiagui Wu, Andreas Herdt, Grégory Maisons, Mathieu Carras, Wolfgang Elsäßer, Chee-Wei Wong, and Frédéric Grillot

Vol. 2, Issue 6, 066001 (2020)

Recent advances in optoelectronic oscillators

Tengfei Hao, Yanzhong Liu, Jian Tang, Qizhuang Cen, Wei Li, Ninghua Zhu, Yitang Dai, José Capmany, Jianping Yao, and Ming Li

Vol. 2, Issue 4, 044001 (2020)

Liquid crystal integrated metalens with tunable chromatic aberration

Zhixiong Shen, Shenghang Zhou, Xinan Li, Shijun Ge, Peng Chen, Wei Hu, and Yanqing Lu

Vol. 2, Issue 3, 036002 (2020)

Terahertz surface plasmonic waves: a review

Xueqian Zhang, Quan Xu, Lingbo Xia, Yanfeng Li, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Chunmei Ouyang, Jiaguang Han, and Weili Zhang

Vol. 2, Issue 1, 014001 (2020)