Nonlinear Optics and Laser Physics

First observation of laser–beam interaction in a dipole magnet

Jiawei Yan, Nanshun Huang, Haixiao Deng, Bo Liu, Dong Wang, and Zhentang Zhao

Vol. 3, Issue 4, 045003 (2021)

Resolving and weighing the quantum orbits in strong-field tunneling ionization | On the Cover

Jia Tan, Shengliang Xu, Xu Han, Yueming Zhou, Min Li, Wei Cao, Qingbin Zhang, and Peixiang Lu

Vol. 3, Issue 3, 035001 (2021)

Far-field super-resolution imaging by nonlinearly excited evanescent waves

Zhihao Zhou, Wei Liu, Jiajing He, Lei Chen, Xin Luo, Dongyi Shen, Jianjun Cao, Yaping Dan, Xianfeng Chen, and Wenjie Wan

Vol. 3, Issue 2, 025001 (2021)

Photonic circuits written by femtosecond laser in glass: improved fabrication and recent progress in photonic devices

Dezhi Tan, Zhuo Wang, Beibei Xu, and Jianrong Qiu

Vol. 3, Issue 2, 024002 (2021)

Transient evolution of quasifree electrons of plasma in liquid water revealed by optical-pump terahertz-probe spectroscopy

Yong Tan, Hang Zhao, Rui Zhang, Yuejin Zhao, Cunlin Zhang, Xi-Cheng Zhang, and Liangliang Zhang

Vol. 3, Issue 1, 015002 (2021)

High-dimensional orbital angular momentum multiplexing nonlinear holography

Xinyuan Fang, Haocheng Yang, Wenzhe Yao, Tianxin Wang, Yong Zhang, Min Gu, and Min Xiao

Vol. 3, Issue 1, 015001 (2021)

Generation of polarization and phase singular beams in fibers and fiber lasers

Dong Mao, Yang Zheng, Chao Zeng, Hua Lu, Cong Wang, Han Zhang, Wending Zhang, Ting Mei, and Jianlin Zhao

Vol. 3, Issue 1, 014002 (2021)

Generation and manipulation of chiral terahertz waves in the three-dimensional topological insulator Bi2Te3

Haihui Zhao, Xinhou Chen, Chen Ouyang, Hangtian Wang, Deyin Kong, Peidi Yang, Baolong Zhang, Chun Wang, Gaoshuai Wei, Tianxiao Nie, Weisheng Zhao, Jungang Miao, Yutong Li, Li Wang, and Xiaojun Wu

Vol. 2, Issue 6, 066003 (2020)

Plasma-grating-induced breakdown spectroscopy

Mengyun Hu, Junsong Peng, Sheng Niu, and Heping Zeng

Vol. 2, Issue 6, 065001 (2020)

High-spatial-resolution ultrafast framing imaging at 15 trillion frames per second by optical parametric amplification

Xuanke Zeng, Shuiqin Zheng, Yi Cai, Qinggang Lin, Jinyang Liang, Xiaowei Lu, Jingzhen Li, Weixin Xie, and Shixiang Xu

Vol. 2, Issue 5, 056002 (2020)

Optical studies of semiconductor perovskite nanocrystals for classical optoelectronic applications and quantum information technologies: a review | On the Cover

Zengle Cao, Fengrui Hu, Chunfeng Zhang, Shining Zhu, Min Xiao, and Xiaoyong Wang

Vol. 2, Issue 5, 054001 (2020)

Rabi oscillations of azimuthons in weakly nonlinear waveguides | On the Cover

Kaichao Jin, Yongdong Li, Feng Li, Milivoj R. Belić, Yanpeng Zhang, and Yiqi Zhang

Vol. 2, Issue 4, 046002 (2020)

Stretching the spectra of Kerr frequency combs with self-adaptive boundary silicon waveguides

Jianhao Zhang, Vincent Pelgrin, Carlos Alonso-Ramos, Laurent Vivien, Sailing He, and Eric Cassan

Vol. 2, Issue 4, 046001 (2020)

Two-channel, dual-beam-mode, wavelength-tunable femtosecond optical parametric oscillator

Jintao Fan, Jun Zhao, Liping Shi, Na Xiao, and Minglie Hu

Vol. 2, Issue 4, 045001 (2020)

Adaptive-sampling near-Doppler-limited terahertz dual-comb spectroscopy with a free-running single-cavity fiber laser | On the Cover

Jie Chen, Kazuki Nitta, Xin Zhao, Takahiko Mizuno, Takeo Minamikawa, Francis Hindle, Zheng Zheng, and Takeshi Yasui

Vol. 2, Issue 3, 036004 (2020)

Advances in soliton microcomb generation

Weiqiang Wang, Leiran Wang, and Wenfu Zhang

Vol. 2, Issue 3, 034001 (2020)

All-fiber ultrafast laser generating gigahertz-rate pulses based on a hybrid plasmonic microfiber resonator

Zi-xuan Ding, Zi-nan Huang, Ye Chen, Cheng-bo Mou, Yan-qing Lu, and Fei Xu

Vol. 2, Issue 2, 026002 (2020)

Spatiotemporal rotational dynamics of laser-driven molecules

Kang Lin, Ilia Tutunnikov, Junyang Ma, Junjie Qiang, Lianrong Zhou, Olivier Faucher, Yehiam Prior, Ilya Sh. Averbukh, and Jian Wu

Vol. 2, Issue 2, 024002 (2020)

Recent progress on optical rogue waves in fiber lasers: status, challenges, and perspectives

Yufeng Song, Zhenhong Wang, Cong Wang, Krassimir Panajotov, and Han Zhang

Vol. 2, Issue 2, 024001 (2020)

Preference of subpicosecond laser pulses for terahertz wave generation from liquids

Qi Jin, Yiwen E, Shenghan Gao, and Xi-Cheng Zhang

Vol. 2, Issue 1, 015001 (2020)

Single-shot compressed ultrafast photography: a review | On the Cover

Dalong Qi, Shian Zhang, Chengshuai Yang, Yilin He, Fengyan Cao, Jiali Yao, Pengpeng Ding, Liang Gao, Tianqing Jia, Jinyang Liang, Zhenrong Sun, and Lihong V. Wang

Vol. 2, Issue 1, 014003 (2020)

Mode-locked 2.8-μm fluoride fiber laser: from soliton to breathing pulse

Zhipeng Qin, Guoqiang Xie, Hongan Gu, Ting Hai, Peng Yuan, Jingui Ma, and Liejia Qian

Vol. 1, Issue 6, 065001 (2019)

Single-shot fourth-order autocorrelator

Peng Wang, Xiong Shen, Jun Liu, and Ruxin Li

Vol. 1, Issue 5, 056001 (2019)

Robust and rapidly tunable light source for SRS/CARS microscopy with low-intensity noise | On the Cover

Heiko Linnenbank, Tobias Steinle, Florian Mörz, Moritz Flöss, Han Cui, Andrew Glidle, and Harald Giessen

Vol. 1, Issue 5, 055001 (2019)

Gap-type dark localized modes in a Bose–Einstein condensate with optical lattices

Liangwei Zeng, and Jianhua Zeng

Vol. 1, Issue 4, 046004 (2019)

Revealing the behavior of soliton buildup in a mode-locked laser

Xueming Liu, and Yudong Cui

Vol. 1, Issue 1, 016003 (2019)