• Optoelectronics Letters
 • Vol. 15, Issue 1, 6 (2019)
Xing-hu FU*, Dong WANG, Lian-xu LIU, Fan LIU, Jing WEN, Guang-wei FU, and Wei-hong BI
Author Affiliations
 • The Key Laboratory for Special Fiber and Fiber Sensor of Hebei Province, School of Information Science and Engineering, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China
 • show less
  References
  [1] Chao Wang, Wa Jin, Wei Jin, Jian Ju, Jun Ma and Hoi Lut Ho, Measurement 79, 172 (2016).
  [2] Pandey G., Thostenson E. T. and Heider D., Progress in Electromagnetics Research 137, 551 (2013).
  [3] Islam M.R., Ali M.M., Lai M.H., Lim K.S. and Ahmad H., Sensors 14, 7451 (2014).
  [4] Pengfei Liu, Lan Jian, Sumei Wang, Zhitao Cao and Peng Wang, Chinese Optics Letters 14, 11 (2016).
  [5] Kumar S., Sharma G. and Singh V., Progress in Elec-tromagnetics Research Letters 201, 355 (2013).
  [6] D. Jauregui-Vazquez, J.M. Estudillo-Ayala, A. Casti-llo-Guzman, R. Rojas-Laguna, R. Selvas-Aguilar, E. Vargas-Rodriguez, J.M. Sierra-Hernandez, V. Guzman-Ramos and A. Flores-Balderas, Optics Com-munications 308, 289 (2013).
  [7] Zhu T., Wu D., Liu M. and Duan D.W., Sensors 12, 10430 (2012).
  [8] Zhang J,, Pang F,, Guo H,, Chen Z, and Wang T., Pro-ceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 7853, 98 (2010).
  [9] Ivanov O. V. and Chertoriyskiy A. A., Journal of Sen-sors 2015, 1 (2015).
  [10] Pang Fufei, Liu Huanhuan, Guo Hairun, Liu Yunqi, Zeng Xianglong, Chen Na, Chen Zhenyi and Wang Tingyun, IEEE Sensors Journal 11, 2395 (2011).
  [11] Zhou Ting, Pang Fufei and Wang Tingyun, Optical Sensors and Biophotonics III. International Society for Optics and Photonics 2011, 1 (2011).
  [12] Zhao Ying, Pang Fufei, Dong Yanhua, Wen Jianxiang and Wang Tingyun, Refractive Index Sensor Based on the Nanofilm Coated Double Cladding Fiber, IEEE In-ternational Conference on Advanced Infocomm Tech-nology, 120 (2013).
  [13] Liu Huanhuan, Pang Fufei, Guo Hairui, Cao Wenxin, Liu Yunqi, Chen Na, Chen Zhenyi and Wang Tingyun, Optics Express 18, 13072 (2010).
  [14] Ricardo I. Alvarez-Tamayo, Manuel Duran-Sanchez, Guillermo Salceda-Delgado, Arturo A. Castillo-Guzman, Baldemar Ibarra-Escamilla, Evgeny A. Kuzin, Patricia Prieto-Comes and Romeo Selvas-Aguilar, Sensors 17, 2744 (2017).
  [15] Pospori A. and Webb D. J., Journal of Lightwave Tech-nology 35, 2654 (2017).
  [16] Tian J., Lu Z., Quan M., Jiao Y. and Yao Y., Optics Ex-press 24, 20132 (2016).
  [17] Wu S, Yan G, Zhou B, Lee EH and He S, IEEE Photon-ics Technology Letters 27, 1813 (2015).
  [18] Guigen Liu, Qiwen Sheng, Weilin Hou and Ming Han, Optics Express 24, 26732 (2016).
  [19] D. Jauregui Vazquez, J.M. Estudillo Ayala, A. Castillo Guzman, R. Rojas Laguna, R. Selvas Aguilar, E. Vargas Rodriguez, J.M. Sierra Hernandez, V. Guzman Ramos and A. Flores Balderas, Optics Communications 308, 289 (2013).
  [20] Llera M., Aellen T., Hervas J., Salvade Y., Senm P., Floch L. S. and Keppner H., Optics Express 24, 8054 (2016).
  [21] Jiajun Tian, Zejin Lu, Mingran Quan, Yuzhu Jiao and Yong Yao, Optics Express 24, 20132 (2016).
  [22] Jianhao Zhang, Weiguang Zhang, Yanxin Zhang, Biao Wang, Yuqi Xue, Tieyi Yan, Lei Chen and Li Wang, Journal of Modern Optics 63, 2146 (2016).
  [23] Joel Villatoro, Vladimir P. Minkovich and Joseba Zubia, Optics Letters 40, 3113 (2015).
  [24] Wei Cui, Jinhai Si, Tao Chen and Xun Hou, Optics Ex-press 23, 11031 (2015).
  [25] Jing Kong, Xiaowei Ouyang, Ai Zhou, Haiyu Yu and Libo Yuan, Journal of Lightwave Technology 34, 3288 (2016).
  Copy Citation Text
  FU Xing-hu, WANG Dong, LIU Lian-xu, LIU Fan, WEN Jing, FU Guang-wei, BI Wei-hong. A double-cladding fiber curvature sensor based on the extrinsic Fabry-Perot interferometer[J]. Optoelectronics Letters, 2019, 15(1): 6
  Download Citation
  Received: Jul. 13, 2018
  Accepted: Oct. 3, 2018
  Posted: Jan. 1, 2019
  Published Online: Apr. 11, 2019
  The Author Email: Xing-hu FU (fuxinghu@ysu.edu.c)