Contents 17 Article (s)
Spectrally U-shaped profile of beam propagation factor in all-solid photonic bandgap fiber
Chen Xiao, Huang Liangjin, An Yi, Yang Huan, Xi Xiaoming, Yan Zhiping, Chen Yisha, Pan Zhiyong, Zhou Pu
 • Posted: Oct. 19, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

3.5 μm mode-locked fiber laser using single-walled carbon nanotube saturable absorber mirror
Wei Jincheng, Li Peng, Yu Linpeng, Ruan Shuangchen, Li Keyi, Yan Peiguang, Wang Jiachen, Wang Jinzhang , Guo Chunyu, Liu Wenjun, Hua Ping, Lue Qitao
 • Posted: Oct. 15, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

Dual-beam delay-encoded all fiber Doppler optical coherence tomography for in vivo measurement of retinal blood flow
Wan Mingming, Liang Shanshan, Li Xinyu, Duan Zhengyu, Zou Jiebin, Chen Jun, Yuan Jin, Zhang Jun
 • Posted: Oct. 15, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

A VO2 Film-based Multifunctional Metasurface in the Terahertz Band
Liu Ziyu, Qi Limei, Lan Feng, Lan Chuwen, yang jun, Tao Xiang
 • Posted: Oct. 15, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

VCSEL frequency stabilization for optically pumped magnetometers
Yan Yeguang, Liu Gang, Lin Haixiao, Yin Kaifeng, Wang Kun, Lu Jixi
 • Posted: Oct. 15, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 19 Issue 12 (2021)

Get PDF

10Gbs Free Space Optical Interconnect with Broadcasting Capability enabled by a Silicon Integrated Optical Phased Array
You Quan, Chen Daigao, Xiao Xi, Yu Shaohua
 • Posted: Oct. 15, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 19 Issue 12 (2021)

Get PDF

Analysis and suppression of thermal effect of ultra-stable laser interferometer for space-based gravitational waves detection
Wang Guanfang, Li Zhu, Huang Jialing, Duan Huizong, Huang Xiangqing, Liu Hongfan, Liu Qi, Yang Shanqing, Tu Liangcheng, Hsienchi Yeh
 • Posted: Oct. 8, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF

Polarization descattering imaging: a solution method for nonuniform polarization characteristics of a target surface
Wei Yi, Han Pingli, Liu Fei, Liu Jinpeng, Shao Xiaopeng
 • Posted: Oct. 8, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 19 Issue 11 (2021)

Get PDF

Chip-scale Brillouin instantaneous frequency measurement by use of one-shot frequency-to-power mapping based on lock-in amplification
Xu Yuqiu, Yang Yonglan, Wang Xin, Li Xing, Zou Weiwen
 • Posted: Oct. 8, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 19 Issue 11 (2021)

Get PDF

Vortex beam: generation and detection of orbital angular momentum
Bai Yihua, lv haoran, Fu Xin, Yang Yuanjie
 • Posted: Oct. 8, 2021
 • Chinese Optics Letters
 • Vol. 20 Issue 1 (2022)

Get PDF