Contents
2014
Volume: 2 Issue 1
7 Article(s)

Export citation format
Large aperture N31 neodymium phosphate laser glass for use in a high power laser facility
Lili Hu, Shubin Chen, Jingping Tang, Biao Wang, Tao Meng, Wei Chen, Lei Wen, Junjiang Hu, Shunguang Li, Yongchun Xu, Yasi Jiang, Junzhou Zhang, and and Zhonghong Jiang
High Power Laser Science and Engineering
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.2 Issue, 1 010000e1 (2014)
Rapid growth of a large-scale (600 mm aperture) KDP crystal and its optical quality
Guohui Li, Guozong Zheng, Yingkun Qi, Peixiu Yin, En Tang, Fei Li, Jing Xu, Taiming Lei, Xiuqin Lin, Min Zhang, Junye Lu, Jinbo Ma, Youping He, and and Yuangen Yao
High Power Laser Science and Engineering
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.2 Issue, 1 010000e2 (2014)
Controllability of intense-laser ion acceleration
Shigeo Kawata, Toshihiro Nagashima, Masahiro Takano, Takeshi Izumiyama, Daiki Kamiyama, Daisuke Barada, Qing Kong, Yan Jun Gu, Ping Xiao Wang, Yan Yun Ma, Wei Ming Wang, Wu Zhang, Jiang Xie, Huiran Zhang, and and Dongbo Dai
High Power Laser Science and Engineering
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.2 Issue, 1 010000e4 (2014)
Review of the current status of fast ignition research at the IAPCM
Hong-bo Cai, Si-zhong Wu, Jun-feng Wu, Mo Chen, Hua Zhang, Min-qing He, Li-hua Cao, Cang-tao Zhou, Shao-ping Zhu, and and Xian-tu He
We review the present status and future prospects of fast ignition (FI) research of the theoretical group at the IAPCM (Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing) as a part of the inertial confinement fusion project. Since the approval of the FI project at the IAPCM, we have devoted our effort
High Power Laser Science and Engineering
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.2 Issue, 1 010000e6 (2014)