Contents
2012
Volume: 8 Issue 6
20 Article(s)

Export citation format
Nonlinearity modelling of an on-board microwave photonics system based on Mach-Zehnder modulator
Zi-hang ZHU, Shang-hong ZHAO, Zhou-shi YAO, Qing-gui TAN, Yong-jun LI, Xing-chun CHU, Xiang WANG, and Gu-hao ZHAO
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.8 Issue, 6 441 (2012)
Preparation and characteristics of Nb-doped indium tin oxide thin films by RF magnetron sputtering
Shi-na LI, Rui-xin MA, Liang-wei HE, Yu-qin XIAO, Jun-gang HOU, and Shu-qiang JIAO
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.8 Issue, 6 460 (2012)
Influence of temperature and LO phonon on the effective mass of bipolarons in polar semiconductor quantum dots
Wei XIN, Zhong-ming GAO, Chao HAN, and Eerdunchaolu
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.8 Issue, 6 477 (2012)