Contents
2013
Volume: 9 Issue 1
20 Article(s)
Synthesis of silver nanoparticles and the optical properties
Ai-ling YANG, Zhen-zhen ZHANG, Yun YANG, Xi-chang BAO, and Ren-qiang YANG
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.9 Issue, 1 1 (2013)
Experimental study on optical fiber bundle hydrogen sensor based on palladium-silver optical thin film
Lu-jun CUI, Hui-chao SHANG, Gang ZHANG, Yong LI, and Ze-xiang ZHAO
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.9 Issue, 1 13 (2013)
A research on the characteristics of an interleaver with a symmetrical resonator
Huai-wei LU, Yun WEI, Kai-jun1 WU, Chun-li WANG, Zhan-jun JIANG, and Guan-wei LUO
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.9 Issue, 1 21 (2013)
Single fiber colorless symmetric WDM-PON architecture using time interleaved remodulation technique for mitigating Rayleigh backscattering resilience
Afridi Muhammad Idrees, Jie ZHANG, Yong-li ZHAO, Latif Abdul, and Niazi Shahab Ahmed
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.9 Issue, 1 38 (2013)
Effects on extraordinary transmission of TE wave through varying structure of sub-wavelength metallic gratings without host media
Ya-wei WANG, Yu-jiao CHEN, Zeng-hui MENG, Xue-fu SHANG, Wei-feng JIN, Min BU, Yuan-yuan XU, and Xing-long ZHU
Optoelectronics Letters
  • Publication Date: Jan. 01, 1900
  • Vol.9 Issue, 1 77 (2013)